English  Svenska

Sekretess & cookies

INTEGRITETSPOLICY

 

 All You Need i Storuman AB (nedan ”Bolaget”) värnar om din personliga integritet. Denna policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och beskriver vilka personuppgifter Bolaget samlar in om dig i egenskap av personuppgiftsansvarig och hur dessa personuppgifter används. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande gentemot Bolaget.

 

Personuppgiftsansvarig

 All You Need i Storuman AB, organisationsnr. 556327–4496med adress Bergavägen 2 92396 Barsele, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Bolaget samlar in för egen räkning.

 

Du kan alltid kontakta Bolaget om du har frågor relaterat till behandlingen av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@allyouneed.se

 

 Vilka personuppgifter bolaget samlar in och varför

 

I tabellen nedan framgår vilka personuppgifter Bolaget samlar in från dig och för vilket ändamål. Bolaget behandlar personuppgifter främst för orderhantering samt för att fullgöra sina förpliktelser i avtal med sina leverantörer. Bolaget kan också komma att använda personuppgifter om det krävs enligt lag.

 

Ändamål

Behandlingar

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Kunder

 

För att kunna genomför order och frakt till kund.

Insamling av namn, adress, e-post samt telefonnummer via hemsidan.

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress

Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet.

 

För att inhämta och/eller besvara omdömen från sina kunder.

Insamling av namn och e-mailadress från kunder via kontaktformulär på Bolagets hemsida. Kontaktuppgifter sparas hos bolaget för att återkoppla till kunden.

Namn, e-mailadress

Bolagets berättigade intresse att förbättra sina produkter och tjänster.

Personuppgifter lagras i tre (3) månader efter det Bolaget besvarat kunden samt avslutat ärendet (i händelse av klagomål).

Leverantörer

 

För att fullgöra sina åtaganden under leverantörsavtal

Inhämtande av kontaktuppgifter till ansvarig kontaktperson hos leverantör för fullföljandet av avtalet samt för underskrift. Personuppgifterna sparas i leverantörsavtalet som arkiveras hos Bolaget.

Namn, kontaktuppgifter

Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet.

Leverantörsavtalet lagras av Bolaget i tio (10) år efter det att avtalet löpt för att efterleva bokförings-lagstiftning samt för ev. rättsliga anspråk. 

 

Hur Bolaget samlar in personuppgifter

Bolaget samlar in personuppgifter från kunder vid beställning.

 

 

 

Delning av personuppgifter

 Bolaget ger inte ut personuppgifter till tredjepart.

 

Bolaget förbehåller sig vidare rätten att lämna ut dina personuppgifter i följande fall:

 

  1. Vid förändringar av affärsstruktur, t.ex. konkurs, fusion, förvärv, likvidation, omorganisation eller försäljning (helt eller delvis);
  2. För att det krävs enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att kunna försvara Bolaget mot rättsliga anspråk; samt
  3. För att skydda Bolagets rättigheter, bolagets egendom och bolagets säkerhet eller tredje parters rättighet, egendom och säkerhet. Det kan också vara för att upprätthålla avtal och policys, eller i syfte att undersöka eller förebygga bedrägerier.

 

Var behandlas dina personuppgifter

 Bolaget behandlar dina personuppgifter inom Sverige. Det innebär att dina personuppgifter inte kommer att överföras till tredje land.

 

Lagringstid

 Bolaget sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål med personuppgiftsbehandlingen alternativt så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider.  Uppgift om lagringstid eller principerna för att bestämma lagringstid anges i tabellen ovan.

 

Dina rättigheter

 Du har följande rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om du önskar göra någon av dina rättigheter gällande kontakta Bolaget genom de kontaktuppgifter som angivits i början av denna policy.

 

Rätt till tillgång.

Du kan begära en kopia av de personuppgifter som Bolaget samlat in och lagrat om dig i egenskap av personuppgiftsansvarig. Kopian är gratis att begära.

 

Rätt till rättelse.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade av Bolaget eller att komplettera en icke-komplett uppgift.

 

Rätt att bli bortglömd.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, om du invänder mot direktmarknadsföring, om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Bolaget omfattas av.

 

Rätt till begränsning.

Du har rätt att begära att Bolagets behandling av dina personuppgifter begränsas.

 

Rätt att göra invändningar.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används i direktmarkandsföringssyfte eller i de fall Bolaget använder dina uppgifter baserat på ett berättigat intresse.

 

Rätt till dataportabilitet.

Du har rätt att begära att få de personuppgifter Bolaget behandlar om dig med anledning av att fullgöra avtal överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Klagomål till Datainspektionen

 Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddslagstiftningen och om du anser att Bolaget behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Denna webbplats nyttjar så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter.
Informationen används till att bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, samt automatiskt fylla i olika formulärfält för underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök till butiken.

Denna webbplats använder även cookies, för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplatsen begränsas.

Powered by Talex e-handelssystem